900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


CHI MEI

V420H2-LH2 Datasheet Preview

V420H2-LH2 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
ϭ dĞŶƚĂƚŝǀĞ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ϭ WƌĞůŝŵŝŶĂƌLJ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
Ϯ ƉƉƌŽǀĂů ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
DK> EK͗͘ sϰϮϬ,Ϯ
^h&&/y͗ >,Ϯ
ƵƐƚŽŵĞƌ͗ >'
WWZKs z
^/'E dhZ
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
ƉƉƌŽǀĞĚ LJ
ŚĂŽͲŚƵŶ ŚƵŶŐ
ŚĞĐŬĞĚ LJ
<ĞŶ tƵ
WƌĞƉĂƌĞĚ LJ
ƉƉůĞ tĞŶ
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϭϰ DĂLJ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com
CHI MEI

V420H2-LH2 Datasheet Preview

V420H2-LH2 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
REVISION HISTORY ..................................................................................................................................................4
1. GENERAL DESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1.2 FEATURES .....................................................................................................................................................5
1.3 APPLICATION...............................................................................................................................................5
1.4 GENERAL SPECIFICATIONS.........................................................................................................................5
1.5 MECHANICAL SPECIFICATIONS.................................................................................................................6
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS .........................................................................................................................7
2.1 ABSOLUTE RATINGS OF ENVIRONMENT...................................................................................................7
2.2 PACKAGE STORAGE ....................................................................................................................................8
2.3 ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS..............................................................................................................8
2.3.1 TFT LCD MODULE...............................................................................................................................8
2.3.2 BACKLIGHT INVERTER UNIT.............................................................................................................8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ........................................................................................................................9
3.1 TFT LCD MODULE ........................................................................................................................................9
3.2 BACKLIGHT CONNECTOR PIN CONFIGURATION ..................................................................................12
3.2.1 LAMP SPECIFICATION......................................................................................................................12
3.2.2 ELECTRICAL SPECIFICATION ..........................................................................................................12
4. BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE .....................................................................................................................13
4.1 TFT LCD MODULE ......................................................................................................................................13
5. INPUT TERMINAL PIN ASSIGNMENT................................................................................................................14
5.1 TFT LCD Module Input ................................................................................................................................14
5.2 BACKLIGHT UNIT .....................................................................................................................................18
5.3 BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE.............................................................................................................19
5.4 LVDS INTERFACE .......................................................................................................................................21
5.5 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT .........................................................................................................22
6. INTERFACE TIMING............................................................................................................................................24
6.1 INPUT SIGNAL TIMING SPECIFICATIONS ................................................................................................24
6.2 POWER ON/OFF SEQUENCE .....................................................................................................................27
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
Ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϭϰ DĂLJ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com


Part Number V420H2-LH2
Description TFT LCD Module
Maker CHI MEI
PDF Download

V420H2-LH2 Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 V420H2-LH2 TFT LCD Module
CHI MEI
2 V420H2-LH3 TFT LCD Module
CHI MEI
3 V420H2-LH4 TFT LCD Module
CHI MEI
4 V420H2-LH5 TFT LCD
CMI MEI

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    ZSite map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy