900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


CMI MEI

V546H1-LE5 Datasheet Preview

V546H1-LE5 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
Tentative Specification
Preliminary Specification
Ϯ Approval Specification
MODEL NO.: V546H1
SUFFIX: LE5
ƵƐƚŽŵĞƌ͗
WWZKs z
^/'E dhZ
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
Approved By
Chao-Chun
Chung
Checked By
Ken Wu
Prepared By
Wei-ting Hsu
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϮϬ ^ĞƉ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com
CMI MEI

V546H1-LE5 Datasheet Preview

V546H1-LE5 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
REVISION HISTORY ..................................................................................................................................................4
1. GENERAL DESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1.2 FEATURES ....................................................................................................................................................5
1.3 APPLICATION................................................................................................................................................5
1.4 GENERAL SPECIFICATI0NS .........................................................................................................................5
1.5 MECHANICAL SPECIFICATIONS ..................................................................................................................6
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ...........................................................................................................................7
2.1 ABSOLUTE RATINGS OF ENVIRONMENT....................................................................................................7
2.2 ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS..............................................................................................................8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ........................................................................................................................9
3.1.1TFT LCD MODULE (Ta = 25 ± 2 ºC) .............................................................................................................9
3.1.2 Vcc Power Dip Condition: .......................................................................................................................... 11
3.2 BACKLIGHT UNIT........................................................................................................................................12
3.2.1 LED LIGHT BARCHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC)..............................................................................12
3.2.2 CONVERTER CHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC).................................................................................12
3.2.3 CONVERTER INTERFACE CHARACTERISTICS .............................................................................13
4. BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE ......................................................................................................................15
4.1 TFT LCD MODULE.......................................................................................................................................15
5 .INPUT TERMINAL PIN ASSIGNMENT ..................................................................................................................16
5.1 TFT LCD Module Input .................................................................................................................................16
5.2 BACKLIGHT UNIT........................................................................................................................................20
5.3 DRIVING BOARD UNIT ..............................................................................................................................21
5.4 BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE .............................................................................................................23
5.5 LVDS INTERFACE .......................................................................................................................................25
5.6 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT............................................................................................................26
6. INTERFACE TIMING.............................................................................................................................................28
6.1 INPUT SIGNAL TIMING SPECIFICATIONS..................................................................................................28
6.2 POWER ON/OFF SEQUENCE.....................................................................................................................31
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
Ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϮϬ ^ĞƉ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com


Part Number V546H1-LE5
Description TFT LCD Module
Maker CMI MEI
PDF Download

V546H1-LE5 Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 V546H1-LE1 TFT LCD Module
CHI MEI
2 V546H1-LE2 TFT LCD Module
CMI MEI
3 V546H1-LE5 TFT LCD Module
CMI MEI

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    ZSite map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy