900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


HOTCHIP

DC3130B Datasheet Preview

DC3130B Datasheet

30W CC&CV Buck Convertor

No Preview Available !

DC3130B
40V, 30W CC&CV Buck Convertor
概述
40V, 100% Duty Cycle CC&CV Buck Convertor
支持CC/CV模式
DC3130B 是一款支持多种快充协议及
支持线损补偿
Type C输出的同步降压变换芯片,其集成
芯片默认抖频
3.5A高效率同步降压变换器,可工作在
CC/CV模式,最大占空比可达96%。外围
只需极少器件,即可组成支持多种快充协
议(QC2.0/QC3.0/FCP/PE+/苹果2.4A
/三星大电流充电/BC1.2)的充电器。
DC3130B支持双口输出,支持两种工
双口输出
默认的普通A口优先模式
拓展的QCA口优先模式
QC快充
支持QC2.0/QC3.0
作模式:普通 A口优先模式及QCA口优先
模式,可通过Pin设置这两种模式。默认
为普通A口优先模式,可拓展为QCA口优
先模式。
IP 应用领域
◆ 车载充电器
车载多媒体供电
USB 插线板
◆ 适配器
H ◆ 其他
主要特点
C 同步降压变换器
输出功率最大30W5V3.5A
9V2.5A12V2A20V1.5A
T 可外扩下 N 管实现最大42W
出,5V5A9V3.5A12V2.8A
20V2.1A
HO 输入电压范围 6~40V
支持Class A/Class B
FCP 快充
支持FCP5V/9V/12V输出
PE 快充
支持PE+
支持3.6~12V输出
BC1.2 模块
支持BC1.2DCP模式
支持苹果/三星大电流充电模式识
保护机制
软启动
输入过压保护
输入欠压保护
输出过流保护
输出短路保护
高温降流
过温保护
QFN-28(4x4mm) 封装
www.hotchip.com.cn
1/9
Ver0.2
HOTCHIP

DC3130B Datasheet Preview

DC3130B Datasheet

30W CC&CV Buck Convertor

No Preview Available !

典型应用电路图
DC3130B
40V, 30W CC&CV Buck Convertor
40V, 100% Duty Cycle CC&CV Buck Convertor
CONN1
VBUS
DM
DP
GND
1
2
3
4
INDET
ODETP
Q1
AO3415
3
2
5
SHIELD1 6
SHIELD2
USB_TYPE_A
普通A
R2
20mR
C2
ODETN
10uF/10V
GND
J1
1 VIN
2
C3
C4
VIN
100uF/35V
0.1uF/50V
U1
GND
C1
1uF/10V
12
D1 LED1
电源指示灯
R1 1K
GND
GND
GND
22 VIN5
14 INDET
INDET
23 SW1
13
MODE
CONN2
VBUS 1
DM 2 DM
DP 3 DP
GND 4
SHIELD1
SHIELD2
5
6
USB_TYPE_A
普通DAC3130B模式 IP QCA
GND
VOUT
L1
22uH
C6
470uF35V
C8
0.1uF/50V
GND
LGATE
GND
U2
1 S1
2 S2
3 S3
4G
D4 8
D3 7
D2
D1
6
5
24 SW2
SW
25 SW3
26 SW4
27 SW5
28 SCK
29 EPAD
SW3505
GND
NC/AO4484
使用外扩下N功率管,可支持5A输出
C12
0.1uF/50V
12
NC4
11
NC3
10
NC2
9
NC1
VOUT 8
VOUT
C13
0.1uF/50V
GND
H CONN1
VBUS
DM
DP
GND
1
2
3
4
INDET
5
SHIELD1
SHIELD2
6
USB_TYPE_A
普通A
C GND
CONN2
T VBUS 1
DM 2 DM
DP 3 DP
GND 4
SHIELD1
SHIELD2
5
6
USB_TYPE_A
QDCC3A13H0B先模式 O QCA
GND
Q1
AO3415
3
2
C2
10uF/10V
GND
J1
1 VIN
2
C3
C4
VIN
100uF/35V
0.1uF/50V
U1
VOUT
L1
22uH
C6
470uF/35V
C8
0.1uF/50V
GND
LGATE
GND
U2
1 S1
2 S2
3 S3
4G
D4
D3
8
7
D2
D1
6
5
GND
SW
22 VIN5
23 SW1
24 SW2
25 SW3
26 SW4
27 SW5
28 SCK
29 EPAD
SW3505
GND
NC/AO4484
使用外扩下N功率管,可支持5A输出
C12
0.1uF/50V
GND
C1
1uF/10V
12
D1 LED1
电源指示灯
R1 1K
14
INDET
13
MODE
12
NC4
11
NC3
10
NC2
9
NC1
VOUT 8
R2 10K
VOUT
C13
0.1uF/50V
GND
GND
GND
www.hotchip.com.cn
2/9
Ver0.2


Part Number DC3130B
Description 30W CC&CV Buck Convertor
Maker HOTCHIP
PDF Download

DC3130B Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 DC3130A CC&CV Buck Convertor
HOTCHIP
2 DC3130B 30W CC&CV Buck Convertor
HOTCHIP

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    ZSite map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy