900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


HUIZHONG

HZD25G-48D05W Datasheet Preview

HZD25G-48D05W Datasheet

DC-DC power modules

No Preview Available !

DC-DC 电源模块 HZD25G/30G/40G 系列
产品特性
25W/30W/40W输出功率
2:14:1输入电压范围
2″×2″×0.44
(50.8mm×50.8mm×11.2mm)标准封装
◆ 固定开关频率
◆ 输入欠压保护
◆ 输出过压保护
◆ 输出过流、短路保护
◆ 支持长时间短路保护
◆ 超强带容性载能力
◆ 金属外壳封装
◆ 高可靠性
产品命名
HZ D 25 G-24 S(D) 05 W J
军温级
W标示为4:1超宽输入电压范围(无此标志为2:1
输出电压
S:单路输出 D:双路输出
输入额定电压
封装形式
输出额定功率
产品系列 DC-DC
汇众
应用范围
HZD25G/30G/40G 系列电源模块额定输出功率为 25W30W 40W,外形尺寸为 2
(inch) ×2(inch)× 0.44(inch),应用于2:1 4:1 电压输入范围 9V-18V18V-36V36V-72V
9V-36V 18V-72VDC 的输入电压环境,输出电压精度可达±1%,具有输入欠压保护、输出过
流保护、输出短路保护、输出过压保护并支持长时间短路保护等功能。2:1 电压输入范围的产品
具备最高 10000uF 以上的超强带电容能力。广泛应用于通信、电力、铁路、自动化以及仪器仪
表等行业。此系列产品具备军温级及无铅(ROHS)工艺的产品。
43
HUIZHONG

HZD25G-48D05W Datasheet Preview

HZD25G-48D05W Datasheet

DC-DC power modules

No Preview Available !

产品型号一览表(25G系列)
产品型号
(Parts Number)
H ZD 25G-1 2S 03
H ZD 25G-1 2S 05
H ZD 25G-1 2S 12
H ZD 25G-1 2S 15
H ZD 25G-1 2S 24
HZ D25G -1 2D05
HZ D25G -1 2D12
HZ D25G -1 2D15
H ZD 25G-2 4S 03
H ZD 25G-2 4S 05
H ZD 25G-2 4S 12
H ZD 25G-2 4S 15
H ZD 25G-2 4S 24
HZ D25G -2 4D05
HZ D25G -2 4D12
HZ D25G -2 4D15
H ZD 25G-4 8S 03
H ZD 25G-4 8S 05
H ZD 25G-4 8S 12
H ZD 25G-4 8S 15
H ZD 25G-4 8S 24
HZ D25G -4 8D05
HZ D25G -4 8D12
HZ D25G -4 8D15
HZ D25G -2 4S05W
HZ D25G -2 4S12W
HZ D25G -2 4S15W
HZ D25G -2 4S24W
H ZD 25G-2 4D 05W
H ZD 25G-2 4D 12W
H ZD 25G-2 4D 15W
HZ D25G -4 8S05W
HZ D25G -4 8S12W
HZ D25G -4 8S15W
HZ D25G -4 8S24W
H ZD 25G-4 8D 05W
H ZD 25G-4 8D 12W
H ZD 25G-4 8D 15W
输入 (Input)
电压( VDC
(V oltage V DC)
额定值
范围值
(Nominal)
( Ra n ge )
122 : 1
9-18
242 : 1
18-36
482 : 1
36-72
244 : 1
9-36
484 : 1
18-72
44
输出 (O utput)
电压( V DC
V o lt ag e( V D C)
3.3
5.05
12
15
24
±5
±12
±15
3.3
5.05
12
15
24
±5
±12
±15
3.3
5.05
12
15
24
±5
±12
±15
5.05
12
15
24
±5
±12
±15
5.05
12
15
24
±5
±12
±15
电流(A)
Current(A )
5
5
2.1
1.67
1.04
±2.5
±1.04
±0.83
5
5
2.1
1.67
1.04
±2.5
±1.04
±0.83
5
5
2.1
1.67
1.04
±2.5
±1.04
±0.83
5
2.1
1.67
1.04
±2.5
±1.04
±0.83
5
2.1
1.67
1.04
±2.5
±1.04
±0.83
效率(%)
典型值
E f f ic ien c y
(% )Typ
85
83
84
85
85
83
84
85
85
84
87
87
86
83
86
86
85
84
87
87
86
83
86
86
81
82
82
83
81
82
82
81
82
82
83
81
82
82


Part Number HZD25G-48D05W
Description DC-DC power modules
Maker HUIZHONG
Total Page 7 Pages
PDF Download

HZD25G-48D05W Datasheet PDF

View PDF for Mobile
Similar Datasheet

1 HZD25G-48D05 DC-DC power modules
HUIZHONG
2 HZD25G-48D05W DC-DC power modules
HUIZHONG

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy