900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


INNOLUX

V320BJ7-PE1 Datasheet Preview

V320BJ7-PE1 Datasheet

TFT LCD

No Preview Available !

WZKhd ^W/&/ d/KE
ϭ dĞŶ ƚĂƚŝǀ Ğ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
ϭ W ƌ ĞůŝŵŝŶ Ăƌ LJ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
Ϯ Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ Ăů ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
DK> EK͗͘ sϯ Ϯ Ϭ: ϳ
^ h & & / y ͗ Wϭ
ZĞǀŝƐŝŽŶ ͗ ϭ
Ƶ Ɛƚ Žŵ Ğƌ ͗
W W ZK s    z
^ / ' E d h Z
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽ ƚĞ
W ůĞĂ ƐĞ ƌĞƚƵ ƌŶ ϭ ĐŽƉLJ Ĩ Žƌ LJŽƵ ƌ ĐŽŶĨ ŝƌŵ Ă ƚŝŽŶ ǁ ŝƚŚ LJŽƵ ƌ ƐŝŐŶĂ ƚƵ ƌĞ Ă ŶĚ ĐŽŵ ŵ ĞŶƚƐ͘
Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ ĞĚ  LJ
 Ś ĂŽ Ͳ Ś Ƶ Ŷ  Ś Ƶ Ŷ Ő
 Ś ĞĐ Ŭ ĞĚ  LJ
W Ğƌ ƌ LJ >ŝŶ
W ƌ ĞƉ Ăƌ ĞĚ  LJ
Ɖ Ɖ ůĞ t ĞŶ
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ / ŶŶŽ> Ƶ dž ͘ ŶLJ Ƶ ŶĂ Ƶ ƚŚŽƌŝnj ĞĚ Ƶ ƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ Ğ ͗  ĞĐ ͘ ϭϲ͕ ϮϬϭϯ
INNOLUX

V320BJ7-PE1 Datasheet Preview

V320BJ7-PE1 Datasheet

TFT LCD

No Preview Available !

WZKhd ^W/&/ d/KE
C O N TEN TS
CONTENTS ................................................................................................................................................................2
REVISION H ISTORY ..................................................................................................................................................4
1. GENERAL DESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1. 1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1. 2 F EATU RES .....................................................................................................................................................5
1. 3 MECH ANICAL SPECIF ICATIONS.................................................................................................................6
2. ABSOL U TE MAX IMU M RATINGS .........................................................................................................................7
2. 1 ABSOL U TE RATINGS OF ENVIRONMENT...................................................................................................7
2. 2 ABSOL U TE RATINGS OF ENVIRONMENT (OPEN CEL L ) ............................................................................8
2. 3 EL ECTRICAL ABSOL U TE RATINGS..............................................................................................................8
2. 3. 1 TF T L CD MODU L E...............................................................................................................................8
3. EL ECTRICAL CH ARACTERISTICS.........................................................................................................................9
3. 1 TF T L CD OPEN CEL L ....................................................................................................................................9
4. INPU T TERMINAL PIN ASSIGNMENT................................................................................................................ 11
4. 1 TF T L CD OPEN CEL L .................................................................................................................................. 11
5. INPU T TERMINAL PIN ASSIGNMENT................................................................................................................12
5. 1 TF T L CD OPEN CEL L INPU T.......................................................................................................................12
5. 2 L VDS INTERF ACE .......................................................................................................................................14
5. 3 COL OR DATA INPU T ASSIGNMENT..........................................................................................................15
5. 4 F L ICK ER (Vco m ) ADJU STMENT..................................................................................................................16
6. INTERF ACE TIMING............................................................................................................................................17
6. 1 INPU T SIGNAL TIMING SPECIF ICATIONS ................................................................................................17
6. 2 POWER ON/ OF F SEQ U ENCE .....................................................................................................................19
7. OPTICAL CH ARACTERISTICS.............................................................................................................................20
7. 1 TEST CONDITIONS .....................................................................................................................................20
7. 2 OPTICAL SPECIF ICATIONS ........................................................................................................................21
8. PRECAU TIONS.....................................................................................................................................................24
8. 1 ASSEMBL Y AND H ANDL ING PRECAU TIONS...........................................................................................24
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
Ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ / ŶŶŽ> Ƶ dž ͘ ŶLJ Ƶ ŶĂ Ƶ ƚŚŽƌŝnj ĞĚ Ƶ ƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ Ğ ͗  ĞĐ ͘ ϭϲ͕ ϮϬϭϯPart Number V320BJ7-PE1
Description TFT LCD
Maker INNOLUX
Total Page 3 Pages
PDF Download

V320BJ7-PE1 Datasheet PDF

Similar Datasheet

1 V320BJ7-PE1 TFT LCD
INNOLUX

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy