900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


CHI MEI

V546H1-LE1 Datasheet Preview

V546H1-LE1 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
ϭ dĞŶƚĂƚŝǀĞ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ϭ WƌĞůŝŵŝŶĂƌLJ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
Ϯ ƉƉƌŽǀĂů ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
DK> EK͗͘ sϱϰϲ,ϭ
^h&&/y͗ >ϭ
ƵƐƚŽŵĞƌ͗
WWZKs z
^/'E dhZ
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
ƉƉƌŽǀĞĚ LJ
ŚĂŽͲŚƵŶ ŚƵŶŐ
ŚĞĐŬĞĚ LJ
<ĞŶ tƵ
WƌĞƉĂƌĞĚ LJ
tĞŝͲƚŝŶŐ ,ƐƵ
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϳ
ϭ ĂƚĞΚϮϬ DĂLJ ϮϬϭϬ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com
CHI MEI

V546H1-LE1 Datasheet Preview

V546H1-LE1 Datasheet

TFT LCD Module

No Preview Available !

Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
REVISION HISTORY..................................................................................................................................................4
1. GENERAL DESCRIPTION......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ...................................................................................................................................................5
1.2 FEATURES....................................................................................................................................................5
1.3 APPLICATION................................................................................................................................................5
1.4 GENERAL SPECIFICATI0NS.........................................................................................................................5
1.5 MECHANICAL SPECIFICATIONS..................................................................................................................6
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS...........................................................................................................................7
2.1 ABSOLUTE RATINGS OF ENVIRONMENT ...................................................................................................7
2.2 ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS .............................................................................................................8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS........................................................................................................................9
3.1.1 TFT LCD MODULE (Ta = 25 ± 2 ºC)............................................................................................................9
3.1.2 Vcc Power Dip Condition:.......................................................................................................................... 11
3.2 BACKLIGHT UNIT .......................................................................................................................................12
4. BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE......................................................................................................................15
4.1 TFT LCD MODULE ......................................................................................................................................15
5 .INPUT TERMINAL PIN ASSIGNMENT..................................................................................................................16
5.1 TFT LCD Module Input.................................................................................................................................16
5.2 BACKLIGHT UNIT .......................................................................................................................................20
5.3 DRIVING BOARD UNIT ..............................................................................................................................20
5.4 BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE.............................................................................................................22
5.5 LVDS INTERFACE.......................................................................................................................................24
5.6 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT ...........................................................................................................25
6. INTERFACE TIMING ............................................................................................................................................27
6.1 INPUT SIGNAL TIMING SPECIFICATIONS .................................................................................................27
6.2 POWER ON/OFF SEQUENCE ....................................................................................................................30
7. OPTICAL CHARACTERISTICS ............................................................................................................................31
7.1 TEST CONDITIONS.....................................................................................................................................31
7.2 OPTICAL SPECIFICATIONS........................................................................................................................31
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϳ
Ϯ ĂƚĞΚϮϬ DĂLJ ϮϬϭϬ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com


Part Number V546H1-LE1
Description TFT LCD Module
Maker CHI MEI
PDF Download

V546H1-LE1 Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 V546H1-LE1 TFT LCD Module
CHI MEI
2 V546H1-LE2 TFT LCD Module
CMI MEI
3 V546H1-LE5 TFT LCD Module
CMI MEI

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy