900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf
  Samsung Electronic Components Datasheet  

IRFP440A Datasheet

Power MOSFET

No Preview Available !

   

)($785(6
Qýýý$YDODQFKHýý5XJJHGýý7HFKQRORJ\
Qýýý5XJJHGýý*DWHýý2[LGHýý7HFKQRORJ\ý
Qýýý/RZHUýý,QSXWýý&DSDFLWDQFH
Qýýý,PSURYHGýý*DWHýý&KDUJH
Qýýý([WHQGHGýý6DIHýý2SHUDWLQJýý$UHD
Qýýý/RZHUýý/HDNDJHýý&XUUHQWýýãýýìíýP$ýõ0D[ïôýý#ýý9'6ý ýèíí9
Qýýý/RZHUýý5'6õ21ôýýãýýíïçêåý:ýõ7\Sïô
$EVROXWHýý0D[LPXPýý5DWLQJV
6\PERO
9'66
,'
,'0
9*6
($6
,$5
($5
GYîGW
3'
7-ýýñý767*
7/
&KDUDFWHULVWLF
'UDLQðWRð6RXUFHý9ROWDJH
&RQWLQXRXVýý'UDLQýý&XUUHQWýýõ7& ëèR&ô
&RQWLQXRXVýý'UDLQýý&XUUHQWýýõ7& ìííR&ô
'UDLQýý&XUUHQWð3XOVHGýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 2ì
*DWHðWRð6RXUFHýý9ROWDJH
6LQJOHýý3XOVHGýý$YDODQFKHýý(QHUJ\ýýýýýýýýýý 2ë
$YDODQFKHýý&XUUHQWýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 2ì
5HSHWLWLYHýý$YDODQFKHýý(QHUJ\ýýýýýýýýýýýýýýýýý 2ì
3HDNýý'LRGHýý5HFRYHU\ýýGYîGWýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 2ê
7RWDOýý3RZHUýý'LVVLSDWLRQýýõ7& ëèR&ô
/LQHDUýý'HUDWLQJýý)DFWRU
2SHUDWLQJýý-XQFWLRQýýDQG
6WRUDJHýý7HPSHUDWXUHýý5DQJH
0D[LPXPýý/HDGýý7HPSïýýIRUýý6ROGHULQJ
3XUSRVHVñýýìîåý§ýIURPýýFDVHýýIRUýýèðVHFRQGV
7KHUPDOýý5HVLVWDQFH
6\PERO
5ýT-ý &
5ýT&ý 6
5ýTý-$
&KDUDFWHULVWLF
-XQFWLRQðWRð&DVH
&DVHðWRð6LQN
-XQFWLRQðWRð$PELHQW
%9'66ýý ýýèííý9
5'6õRQôýý ýýíïåèý:
,'ýý ýýåïèý$

ì
ë
ê
ìï*DWHýýëïý'UDLQýýêïý6RXUFH
9DOXH
èíí
åïè
èïé
êé
B 
çíë
åïè
ìçïë
êïè
ìçë
ìïê
ðýèèýýWRýýòìèí
êíí
8QLWV
9
$
$
9
P-
$
P-
9îQV
:
R&
ýR&
7\Sï
ðð
íïëé
ðð
0D[ï
íïææ
ðð
éí
8QLWV
R&î:


  Samsung Electronic Components Datasheet  

IRFP440A Datasheet

Power MOSFET

No Preview Available !  
(OHFWULFDOý&KDUDFWHULVWLFVýõ7& ëèR&ýýXQOHVVýýRWKHUZLVHýýVSHFLILHGô
6\PERO
&KDUDFWHULVWLF
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ýýýý%9'66ý
'%ýý9î'7-ý
ýýýý9*6õWKô
,*66
'UDLQð6RXUFHýý%UHDNGRZQýý9ROWDJH
%UHDNGRZQýý9ROWDJHýý7HPSïýý&RHIIï
*DWHýý7KUHVKROGýý9ROWDJH
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý)RUZDUG
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý5HYHUVH
,'66 'UDLQðWRð6RXUFHýý/HDNDJHýý&XUUHQW
èíí ðð ðð 9 9*6 í9ñ,' ëèíP
ðð íïçç ðð 9îR& ,' ëèíP$ýýýýýý6HHý)LJýæ
ëïí ðð éïí 9 9'6 è9ñ,' ëèíP$
ðð ðð ìíí Q$ 9*6 êí9
ðð ðð ðìíí
9*6 ðêí9
ðð ðð ìí
9'6 èíí9
ðð ðð ìíí P$ 9'6 éíí9ñ7& ìëè R&
5'6õRQô
JIV
&LVV
&RVV
&UVV
WGõRQô
WU
WGõRIIô
WI
4J
4JV
4JG
6WDWLFýý'UDLQð6RXUFH
2Qð6WDWHýý5HVLVWDQFH
)RUZDUGýý7UDQVFRQGXFWDQFH
,QSXWýý&DSDFLWDQFH
2XWSXWýý&DSDFLWDQFH
5HYHUVHýý7UDQVIHUýý&DSDFLWDQFH
7XUQð2Qýý'HOD\ýý7LPH
5LVHýý7LPH
7XUQð2IIýý'HOD\ýý7LPH
)DOOýý7LPH
7RWDOýý*DWHýý&KDUJH
*DWHð6RXUFHýý&KDUJH
*DWHð'UDLQõý¦0LOOHU§ýôý&KDUJH
ðð ðð íïåè : 9*6 ìí9ñ,' éïëè$ýýýýýýýýýý2é
ðð æïëä ðð
ý9'6 èí9ñ,' éïëè$ýýýýýý 2é
ðð ììäí ìèèí
ðð ìèí ìæè S) 9*6 í9ñ9'6 ëè9ñIý ì0+]
ýýýýýýýýýýý6HHý)LJýè
ðð çç æè
ðð ìå éè
ðð ëë èè
9'' ëèí9ñ,' å$ñ
ðð åê ìæè QV 5* äïì:
ðð êí æí
ýýýýýýýý6HHý)LJýìêýýýýýýýý 2é 2è
ðð èæ æé
ðð æïè ðð
ðð ëåïé ðð
9'6 éíí9ñ9*6 ìí9ñ
Q&
,' å$
6HHý)LJýçý÷ý)LJýìëýýý
2é
2è
6RXUFHð'UDLQýý'LRGHýý5DWLQJVýýDQGýý&KDUDFWHULVWLFV
6\PERO
,6
,60
96'
WUU
4UU
&KDUDFWHULVWLF
&RQWLQXRXVýý6RXUFHýý&XUUHQW
3XOVHGð6RXUFHýý&XUUHQW
'LRGHýý)RUZDUGýý9ROWDJH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý7LPH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý&KDUJH
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ðð
2ì ðð
ðð åïè
,QWHJUDOýUHYHUVHýSQðGLRGH
$
ðð êé
LQýWKHý026)(7
2é ðð ðð ìïé 9 7- ëèR&ñ,6 åïè$ñ9*6 í9
ðð êæí ðð QV 7- ëèR&ñ,) å$
ðð êïä ðð P& GL)îGW ìíí$îPVýýýýýýýýýýýýýý 2é
1RWHVýâ
2ìýý5HSHWLWLYHý5DWLQJýãý3XOVHý:LGWKý/LPLWHGýE\ý0D[LPXPý-XQFWLRQý7HPSHUDWXUH
2ëýý/ ìèP+ñý,$6 åïè$ñý9'' èí9ñý5* ëæ:ñý6WDUWLQJý7ëèR&
2êýý,6'áBå$ñýGLîGWáBìçí$îPVñý9''áB%9'66ýñý6WDUWLQJý7ëèR&
2éýý3XOVHý7HVWýãý3XOVHý:LGWKý ýëèíPVñý'XW\ý&\FOHýáBýëø
2èýý(VVHQWLDOO\ý,QGHSHQGHQWýRIý2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH


Part Number IRFP440A
Description Power MOSFET
Maker Samsung
Total Page 6 Pages
PDF Download

IRFP440A Datasheet PDF

View PDF for Mobile
Similar Datasheet

1 IRFP440 Power MOSFET
Fairchild Semiconductor
2 IRFP440 Power MOSFET
International Rectifier
3 IRFP440 N-Channel Power MOSFET
Intersil Corporation
4 IRFP440 Power MOSFET
Vishay Siliconix
5 IRFP440 Trans MOSFET N-CH 500V 8.8A 3-Pin(3+Tab) TO-247AC
New Jersey Semiconductor
6 IRFP440A N-Channel MOSFET Transistor
Inchange Semiconductor
7 IRFP440A Power MOSFET
Samsung
8 IRFP440B 500V N-Channel MOSFET
Fairchild Semiconductor
9 IRFP440PBF HEXFET Power MOSFET
International Rectifier

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy