900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf
  Samsung Electronic Components Datasheet  

IRFU214A Datasheet

Power MOSFET

No Preview Available !

   

)($785(6
Qýýý$YDODQFKHýý5XJJHGýý7HFKQRORJ\
Qýýý5XJJHGýý*DWHýý2[LGHýý7HFKQRORJ\ý
Qýýý/RZHUýý,QSXWýý&DSDFLWDQFH
Qýýý,PSURYHGýý*DWHýý&KDUJH
Qýýý([WHQGHGýý6DIHýý2SHUDWLQJýý$UHD
Qýýý/RZHUýý/HDNDJHýý&XUUHQWýýãýýìíýP$ýõ0D[ïôýý#ýý9'6ý ýëèí9
Qýýý/RZHUýý5'6õ21ôýýãýýìïêäêý:ýõ7\Sïô
%9'66ýý ýýëèíý9
5'6õRQôýý ýýëïíý:
,'ýý ýýëïëý$
 
ë
ìì
ê
ë
ê
$EVROXWHýý0D[LPXPýý5DWLQJV
6\PERO
9'66
,'
,'0
9*6
($6
,$5
($5
GYîGW
3'
7-ýýñý767*
7/
&KDUDFWHULVWLF
'UDLQðWRð6RXUFHý9ROWDJH
&RQWLQXRXVýý'UDLQýý&XUUHQWýýõ7& ëèR&ô
&RQWLQXRXVýý'UDLQýý&XUUHQWýýõ7& ìííR&ô
'UDLQýý&XUUHQWð3XOVHGýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý2ì
*DWHðWRð6RXUFHýý9ROWDJH
6LQJOHýý3XOVHGýý$YDODQFKHýý(QHUJ\ýýýýýýýýýý2ë
$YDODQFKHýý&XUUHQWýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý2ì
5HSHWLWLYHýý$YDODQFKHýý(QHUJ\ýýýýýýýýýýýýýýýýý2ì
3HDNýý'LRGHýý5HFRYHU\ýýGYîGWýýýýýýýýýýýýýýýýýýý2ê
7RWDOýý3RZHUýý'LVVLSDWLRQýýõ7$ ëèR&ô ó
7RWDOýý3RZHUýý'LVVLSDWLRQýýõ7& ëèR&ô
/LQHDUýý'HUDWLQJýý)DFWRU
2SHUDWLQJýý-XQFWLRQýýDQG
6WRUDJHýý7HPSHUDWXUHýý5DQJH
0D[LPXPýý/HDGýý7HPSïýýIRUýý6ROGHULQJ
3XUSRVHVñýýìîåý§ýIURPýýFDVHýýIRUýýèðVHFRQGV
ìïý*DWHýýëïý'UDLQýýêïý6RXUFH
9DOXH
ëèí
ëïë
ìïé
åïè
B 
çì
ëïë
ëïè
éïå
ëïè
ëè
íïëí
ðýèèýýWRýýòìèí
êíí
8QLWV
9
$
$
9
P-
$
P-
9îQV
:
:
R&
R&
7KHUPDOýý5HVLVWDQFH
6\PERO
&KDUDFWHULVWLF
7\Sï
5ýT-ý &
5ýTý-$
5ýTý-$
-XQFWLRQðWRð&DVH
-XQFWLRQðWRð$PELHQW ó
-XQFWLRQðWRð$PELHQW
ðð
ðð
ðð
óýýý:KHQýýPRXQWHGýýRQýýWKHýýPLQLPXPýýSDGýýVL]HýýUHFRPPHQGHGýõ3&%ýý0RXQWôï
0D[ï
èïíå
èí
ììí
8QLWV
R&î:


  Samsung Electronic Components Datasheet  

IRFU214A Datasheet

Power MOSFET

No Preview Available !  
(OHFWULFDOý&KDUDFWHULVWLFVýõ7& ëèR&ýýýXQOHVVýýRWKHUZLVHýýVSHFLILHGô
6\PERO
ýýýý%9'66ý
'%ýý9î'7 -ý
ýýýý9*6õWKô
,*66
,'66
5'6õRQô
JIV
&LVV
&RVV
&UVV
WGõRQô
WU
WGõRIIô
WI
4J
4JV
4JG
&KDUDFWHULVWLF
'UDLQð6RXUFHýý%UHDNGRZQýý9ROWDJH
%UHDNGRZQýý9ROWDJHýý7HPSïýý&RHIIï
*DWHýý7KUHVKROGýý9ROWDJH
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý)RUZDUG
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý5HYHUVH
'UDLQðWRð6RXUFHýý/HDNDJHýý&XUUHQW
6WDWLFýý'UDLQð6RXUFH
2Qð6WDWHýý5HVLVWDQFH
)RUZDUGýý7UDQVFRQGXFWDQFH
,QSXWýý&DSDFLWDQFH
2XWSXWýý&DSDFLWDQFH
5HYHUVHýý7UDQVIHUýý&DSDFLWDQFH
7XUQð2Qýý'HOD\ýý7LPH
5LVHýý7LPH
7XUQð2IIýý'HOD\ýý7LPH
)DOOýý7LPH
7RWDOýý*DWHýý&KDUJH
*DWHð6RXUFHýý&KDUJH
*DWHð'UDLQõý¦0LOOHU§ýôý&KDUJH
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ëèí ðð ðð 9 9*6 í9ñ,' ëèíP
ðð íïëä ðð 9îR& ,' ëèíP$ýýýýýý6HHý)LJýæ
ëïí ðð éïí 9 9'6 è9ñ,' ëèíP$
ðð ðð ìíí Q$ 9*6 êí9
ðð ðð ðìíí
9*6 ðêí9
ðð ðð ìí
9'6 ëèí9
ðð ðð ìíí P$ 9'6 ëíí9ñ7& ìëè R&
ðð ðð ëïí : 9*6 ìí9ñ,' ìïì$ýýýýýýýýýýý2ýé
ðð ìïèè ðð
ý9'6 éí9ñ,' ìïì$ýýýýýýýý 2é
ðð ìåí ëêí
ðð êè éê S) 9*6 í9ñ9'6 ëè9ñIý ì0+]
ýýýýýýýýýýý6HHý)LJýè
ðð ìé ìå
ðð ìí êí
ðð ìì êí
9'' ìëè9ñ,' ëïå$ñ
ðð
ðð
ëë
ìé
èè
éí
QV 5* ëé:
ýýýýýýýý6HHý)LJýìêýýýýýýýý 2é 2è
ðð åïè ìë
9'6 ëíí9ñ9*6 ìí9ñ
ðð ìïå ðð Q& ,' ëïå$
ðð êïä ðð
6HHý)LJýçý÷ý)LJýìëýýý 2é 2è
6RXUFHð'UDLQýý'LRGHýý5DWLQJVýýDQGýý&KDUDFWHULVWLFV
6\PERO
,6
,60
96'
WUU
4UU
&KDUDFWHULVWLF
&RQWLQXRXVýý6RXUFHýý&XUUHQW
3XOVHGð6RXUFHýý&XUUHQW
'LRGHýý)RUZDUGýý9ROWDJH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý7LPH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý&KDUJH
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ðð
2ì ðð
ðð ëïë
,QWHJUDOýUHYHUVHýSQðGLRGH
$
ðð åïè
LQýWKHý026)(7
2é ðð ðð ìïè 9 7- ëèR&ñ,6 ëïë$ñ9*6 í9
ðð ììë ðð QV 7- ëèR&ñ,) ëïå$
ðð íïêè ðð P& GL)îGW ìíí$îPVýýýýýýýýýýýýý2é
1RWHVýâ
2ìýý5HSHWLWLYHý5DWLQJýãý3XOVHý:LGWKý/LPLWHGýE\ý0D[LPXPý-XQFWLRQý7HPSHUDWXUH
2ëýý/ ëíP+ñý,$6 ëïë$ñý9'' èí9ñý5* ëæ:ñý6WDUWLQJý7ëèR&
2 áB áB áBêýý,6'ëïå$ñýGLîGWìêí$îPVñý9''%9'66ýñý6WDUWLQJý7ëè R&
2 áBéýý3XOVHý7HVWýãý3XOVHý:LGWKý ýëèíPVñý'XW\ý&\FOHýýëø
2èýý(VVHQWLDOO\ý,QGHSHQGHQWýRIý2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH


Part Number IRFU214A
Description Power MOSFET
Maker Samsung
Total Page 6 Pages
PDF Download

IRFU214A Datasheet PDF

View PDF for Mobile
Similar Datasheet

1 IRFU214 N-Channel Power MOSFETs
Intersil Corporation
2 IRFU214 Power MOSFET
International Rectifier
3 IRFU214 Power MOSFET
Vishay Siliconix
4 IRFU214A Power MOSFET
Samsung
5 IRFU214B 250V N-Channel MOSFET
Fairchild Semiconductor
6 IRFU214BA3HD Silicon N-Channel Power MOSFET
Huajing Microelectronics
7 IRFU214PBF Power MOSFET
International Rectifier

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy